top of page
Teenused
 • Riigihangete korraldamine

 • Toetustaotluste juurde hangete korraldamine

 • Dokumentide koostamine

 • Hangete läbiviimine volitatud esindajana

 • Hankeplaani koostamine

 • Eelarvestamise nõustamine

 • Tehnilise kirjelduse koostamine

 • Varade valiku teostamine

Riigihanked
 • Rahvusvahelised hanked, lihthanked, konkurssid

 • Dokumentide koostamine

 • Hangete läbiviimine volitatud esindajana

 • Lihthanke korraldamine

 • Eelarvestamise nõustamine

 • Tehnilise kirjelduse koostamine

 • Varade valiku teostamine

Riigihanke teostamine jaguneb:

 

I etapp:

 1. hankeplaanile vastava riigihanke sisu ette ettevalmistustööd koos Hankija esindajatega (intervjuu töötaja/töötajatega kelle vastutusvaldkonda kuulub riigihanke aluseks olev asi või teenus);

 2. tehnilise kirjelduse koostamiseks sisendinfo Hankija esindajalt; nb! Ehitushangete puhul peab tehniline kirjeldus olema koostatud projekteerija poolt, kes on võitnud projekteerimise hanke;

 3. hanke alusdokumentide koostamine (sh tehnilise kirjelduse vormistamine või koostamine hankedokumendiks sobival viisil);

 4. hanke alusdokumentide edastamine Hankijale kinnitamiseks,

 5. hanke alusdokumentide sisestamine riigihangete registrisse;

 6. hanketeate esitamine RHR-le;

II etapp:

 1. Teabevahetuse kontroll/vastamine ehk riigihanke küsimustele vastamine koostöös Hankijaga (kui küsimus puudutab tehnilist kirjeldust) nb! Juhul kui küsimus ei puuduta tehnilist kirjeldust koostame vastuse koos omapoolsete põhjendustega ning edastame selle Hankijale kinnitamiseks;

 2. Pakkumuste avamine;

 3. Pakkujatel selgituste küsimine kvalifikatsiooni osas;

 4. Pakkujate kõrvaldamise aluste kontrollimine ja kvalifitseerimine;

 5. Pakkujatelt selgituste küsimine pakkumuse kohta;

 6. Pakkumuste vastavuse kontroll (koostöös Hankija esindajaga, kelle jaoks hangitakse teenust või asja;

 7. Pakkumuste hindamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine;

 8. Otsustest teavitamine; nb! Otsused koostame meie, otsused allkirjastab Hankija esindaja;

III etapp:

 1. Hankelepingu sõlmimise protsessi juhtimine (hankelepingu vormistamine, edastamine edukale pakkujale, edastamine Hankijale allkirjastamiseks);

 2. RHR-i lepingu sõlmimise aruannete lisamine;

 3. RHR-is aruannete lisa esitamine;

IV etapp:

Hankelepingu täitmise protsessi sissetöötamine (õigete protsessid täitmise jälgmine eduka pakkujaga, läbirääkimised protsesside õigeks täitmiseks, arvete esitamise protsessi kontroll jne.) ning jälgmine Hankja esindajaga koostöös (kuni 3 nädalat peale hankelepingu sõlmimist);

Teostatud hanked

"Türi Põhikooli uue õppehoone ja spordihoone ehitustööd"

Viitenumber: 205299

Hankija: Türi Vallavalitsus (75033460)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Hankeleping sõlmitud

Hanke maht: 11 761 400,00 EUR

Hankeleping oli rahastatud: Meede „Koolivõrgu korrastamine“ alategevus „Põhivõrgu

korrastamine perioodil 2014-2020"

Hankel puudusid vaidlustused nii hankedokumentide osas kui ka hankelepingu

sõlmimise osas

“Ultraheliaparaadi ja andurite ostmine”

Viitenumber: 232252

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Hankija: aktsiaselts "Põlva Haigla" (10050157)

Sõlmitud hankeleping

Hanke maht: 91 800 eur

“Kõrveküla Põhikool sisustuse kasutusrent"

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Vaidlustused puudusid

Hankeleping sõlmitud

Hanke maht:649 980,00 EUR

Tellija:Tartu Vallavalitsus (75006486)

“Diagnostikumide, seadme ja hoolduse ostmine SARS-CoV-2 RNA ja gripp RNA analüüside teostamiseks.”​

Hankija: aktsiaselts "Põlva Haigla" (10050157)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Hankeleping sõlmitud

Hanke maht: 343 979,50 eur

„Soojusenergia ostmine Põlva Haigla AS 01.01.2021-31.12.2025“

Viitenumber: 230010

Menetluse liik: Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus

Hankija: aktsiaselts "Põlva Haigla" (10050157)

Hankeleping sõlmitud

Hanke maht: 415 840,00 eur

Eritemperatuuri vajavate toiduainete ostmine Põlva Haigla AS perioodil 01.01.21-31.12.25.

Viitenumber: 230146

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Hankija: aktsiaselts "Põlva Haigla" (10050157)

Sõlmitud 10 raamlepingut ning 10 hankelepingut;

Ühest hankelepingut sõlmimiset taganemise probleem lahendatud ning sõlmitud sobiv hankeleping

Hanke maht: 240 000 eur

Toiduainete ostmine Põlva Haigla AS perioodil 01.01.21-31.12.25.

Viitenumber: 230168

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Hankija: aktsiaselts "Põlva Haigla" (10050157)

Sõlmitud 6 raamlepingut ning 6 hankelepingut

Üks pakkujatest kõrvaldatud , koostatud kõrvaldamise aluse otsus mida ei vaidlustatud

Hanke maht: 105 100 eur

“Meditsiinilise hapnikukontsentraatori ostmiseks koos seadmete paigaldusega”

Viitenumber: 231914

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Hankija: aktsiaselts "Põlva Haigla" (10050157)

Sõlmitud hankeleping

Hanke maht:  176 260,00 EUR

Hanked alates 01.09.2017 millal jõustusid Riigihangete Seaduse muudatused

bottom of page